https://www.noyen.com/pl/
Noyen » RODO – Kandydaci

RODO – Kandydaci

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w  NOYEN sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Administrator danychNOYEN sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Braci Krausse 6
20-270 Lublin 
Cele przetwarzania• ocena kwalifikacji kandydata do pracy w NOYEN sp. z o.o. na określonym stanowisku
• ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w NOYEN sp. z o.o. na określonym stanowisku
• wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOYEN sp. z o.o.
Podstawy prawne przetwarzania• Obowiązek prawny
• Umowa o pracę
• Twoja zgoda
• Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych• Podmioty przetwarzające dane w imieniu NOYEN sp. z o.o.
• Podmioty z grupy kapitałowej NOYEN sp. z o.o.
Prawa związane z przetwarzaniem danych• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie NOYEN sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-270 Lublin, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Kuranta (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Braci Krausse 6

– przez e-mail:

– telefonicznie: +48 81 745 05 98

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • w razie aplikacji do naszego banku talentów, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas;
 • w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy u nas w ramach przyszłych rekrutacji;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy), jeżeli przekazujesz nam dane inne niż te wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach procesu rekrutacji. Zgoda ta dotyczy także wizerunku, gdy jest on zawarty w CV i w liście motywacyjnym.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy), jeżeli przekazujesz nam te dane w ramach aplikacji do naszego banku talentów. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam powyższych danych w ramach aplikacji do naszego banku talentów.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy), jeżeli przekazujesz nam te dane na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie, w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej bądź mailowo.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Wykorzystywanie zadań rekrutacyjnych

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić zadania rekrutacyjne dotyczące znajomości określonych tematów oraz weryfikacji umiejętności. Takie zadania mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub do czasu odwołania zgody.

W przypadku rekrutacji do banku talentów lub też wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat lub do czasu odwołania zgody.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej w razie aplikacji do naszego banku talentów, aby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy w poszczególnych naszych jednostkach.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże przetwarzający Twoje dane osobowe w naszym imieniu może je powierzyć dalszym podmiotom przetwarzającym poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (I) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (II) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (III) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

a. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami  – dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy – dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych:

 • Jest niezbędne do wzięciu udziału w procesie rekrutacji i do zawarcia umowy o pracę w zakresie danych wskazanych w  art. 221 kodeksu pracy.
 • Jest dobrowolne w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż te wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
 • Jest dobrowolne w zakresie złożenia CV i listu motywacyjnego do naszego banku talentów lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł zostać uwzględniony w naszych procesach rekrutacji (aktualnych bądź przyszłych) lub też w banku talentów.

Podobne artykuły

Nie ma rzeczy niemożliwych

Będzie łatwiej, kiedy powiesz nam, o co chodzi. Oszczędź sobie czasu i wykorzystaj Twoją bezpłatną konsultację. Nasz ekspert za darmo udzieli Ci porady.

AAM
Borg Automotive
IFA
Koelner
Marelli
Phoenix Contact
Tenneco
Thoni Alutec
ZF